Hur kan undantag från LOU användas som ett verktyg för bättre affärer?

Advokatfirman Kahn Pedersen bjuder in till STORA UNDANTAGSDAGEN – en heldagsutbildning om undantag från upphandlingslagarna.

Även om konkurrensutsatt upphandling ofta är ett bra sätt att säkerställa goda affärer kan det ibland finnas affärer och situationer där ett bättre resultat kan uppnås genom att tillämpa något undantag från upphandlingsskyldigheten. För att inte i onödan riskera att bryta mot upphandlingslagarna är det viktigt för upphandlande myndigheter och enheter att känna till hur och när de olika undantagen kan tillämpas. Det är också betydelsefullt att veta vad som gäller för inköp som genomförs med stöd av undantagen.

Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper om undantagen från upphandlingslagarna samt hur och när de kan användas som verktyg för goda affärer. Under dagen kommer de flesta av de upphandlingsrättsliga undantagen att gås igenom, med fokus på de praktiskt sett mest användbara undantagen.

Lämpliga förkunskapskrav:   Upphandlare, upphandlingsansvarig eller jurist med flera års praktisk erfarenhet av kvalificerade upphandlingsfrågor.
Agenda:   Se bilaga
Var:   HELIO (f.d. Summit Hitech), mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.
När:   4 oktober 2017. Frukost serveras från kl. 08:30. Seminariet börjar kl. 09.00 och slutar, efter avbrott för lunch och kaffepauser, kl. 17:00. Sista anmälningsdag är den 25 september 2017.
Pris:   12.000 kr (ex. moms). Priset inkluderar dokumentation från utbildningen, lunch, fika samt efterföljande mingel.
Anmälan:   E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisation, fakturaadress och ev. allergier eller liknande.
Mingel:   Efter seminariet inbjuds till mingel hos Advokatfirman Kahn Pedersen, Sveavägen 17, plan 5, nära HELIO.

Advokatfirman Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom våra två verksam­hetsområden Digital och Public, se www.kahnpedersen.se för mera information. I denna utbildning sam­arbetar Advokatfirman Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Seminars Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina person­uppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

AGENDA
Stora undantagsdagen – en heldagsutbildning om undantagen från upphandlingslagarna

Tid                        Ämne
8:30 – 9:00          Frukost och registrering
9:00 – 9:15          Inledning
9:15 – 10:30        Definitionsundantagen
10:30 – 11:30      De sociala undantagen
11:30-12:30         Lunch
12:30-13:45         Undantagna tjänster
13:45-14:45         Intern upphandling och samverkan mellan myndigheter
14:45-15:00         Kaffe
15:00-16:15         Förhandlat förfarande utan föregående annonsering och direktupphandling
16:15-17:00         Riskanalys och riskhantering
17:00-                  Föreläsarlett mingel

Definitionsundantagen – Vi kommer att analysera frågan om vad som utgör ett köp enligt upphandlingsrätten, vad ett upphandlingskontrakt är och en del av de allmänna EU-rättsliga undantag som påverkar upphandlingsskyldigheten. Vi kommer att behandla skiljelinjen mellan köp och olika typer av annan finansiering, såsom bidrag eller aktieägartillskott, skiljelinjen mellan köp och villkorad försäljning samt mellan köp och befogenhetsöverföring.

Sociala undantag – Vi kommer att diskutera de s.k. sociala undantagen och några av de nya undantag som föreslagits på senare tid, däribland IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap och den så kallade Malmö-rapportens påstående om ett generellt undantag för alla välfärds-tjänster.

Undantagna tjänster – Vissa typer av tjänstekontrakt är särskilt undantagna från upphandlingslagarna. Vi kommer att analysera var gränserna för dessa undantag går, och vilken vägledning som finns att hitta i rättspraxis.

Intern upphandling – Vi kommer att utförligt behandla möjligheterna och begränsningarna kring så kallad internupphandling. Både det s.k. Teckal-undantaget och undantagen för upp-handling från anknutna företag kommer att behandlas.

Samverkan mellan myndigheter – Vi kommer att behandla undantaget för samverkan mellan myndigheter, det s.k. Hamburgundantaget.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering – Vi kommer att behandla de fall då upphandlingen inte behöver annonseras, trots att upphandlingen omfattas av någon av upphandlingslagarna, och den rättspraxis som finns om förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Direktupphandling – för vad, när och hur? Under detta pass kommer vi inte bara att diskutera grunderna för direktupphandling, utan även vilka krav som de grundläggande principerna kan innebära för hur direktupphandling kan genomföras.

Riskanalys och riskhantering – Under detta avslutande pass kommer vi att behandla vilka risker som finns att tillämpa undantag från upphandlingslagarna och hur kan dessa risker bör hanteras. Vi kommer också att diskutera vad som kan göras om problem uppstår.

Lärare – Utbildningen leds av Kristian Pedersen, Erik Olsson, Olle Lindberg och Emily Tomas da Costa.