Digital

IT-relaterad juridik och kommersiella avtal

IT-relaterad juridik och kommersiella avtal

Med gediget affärskunnande och lång erfarenhet placerar vi komplicerade IT-rättsliga och affärsjuridiska utmaningar i sitt sammanhang och hanterar dem på ett kommersiellt och effektivt sätt.

Något som utmärker oss är vår kreativitet och helhetssyn. Vi deltar vanligen i planeringen och konstruktionen av en affär och ser till att affärsmålen verkligen avspeglas i avtal och relationer.

De vanligaste affärerna inom detta område är utvecklingsprojekt, ERP-anskaffningar, licensiering och överlåtelse av immateriella rättigheter till programvara, internetjuridik, allmänna villkor, förvaltnings- och underhållsavtal samt andra typer av komplexa tjänsteavtal. Vi behärskar IT-rättsliga specialområden, såsom open source och agila projektmetoder, och har med hjälp av vårt stora internationella kontaktnät ständig bevakning av den internationella utvecklingen.

Vi agerar även specialistrådgivare inom våra områden vid företagsförvärv och tvister samt åtar oss i vissa fall skiljemannauppdrag.
Vi har särskild erfarenhet av att hantera affärer i regulatoriskt utmanande sammanhang, såsom för banker, försäkringsbolag, hälso- och sjukvård samt myndigheter.

Outsourcing

Outsourcing

Det finns få typer av affärer som är så strategiskt viktiga och juridiskt komplexa som outsourcing och anskaffning av strategiskt viktiga tjänster utan verksamhetsövergång. Outsourcing är i princip alltid verksamhetskritiskt och ställer mycket höga krav på hur affären är konstruerad och förberedd.

Avtalsdokumentationen är omfattande och förhandlingarna krävande. Det finns en inneboende ojämlikhet mellan kunderna och leverantörerna, eftersom leverantörerna vanligen har gjort ett stort antal affärer tidigare, medan kunderna sällan har samma erfarenhet. Vi kan utjämna denna skillnad och bidra med vår erfarenhet som innefattar förhandling mot i princip samtliga större leverantörer som är aktiva på den svenska marknaden. Vi har även erfarenhet från offshore-affärer och internationella förhandlingar, både i Europa och i Asien.

Vår syn på outsourcingaffären är modern. Vi betonar vikten av balans, gemensamma incitament och resultatfokus, utan att för den sakens skull tappa bort de grundläggande kund- respektive leverantörsrollerna och behovet av enkla tydliga avtalsregleringar. Även inom detta område har vi omfattande erfarenhet av att företräda klienter inom reglerade områden, såsom myndigheter, banker och försäkringsbolag.

Integritetsskydd

Integritetsskydd

Integritetsskyddsfrågor är aktuella för samtliga företag och myndigheter. Den svenska personuppgiftslagen (”PuL”) är ett regelverk som under de drygt 15 år som det varit ikraft har nyanserats genom tillsyns- och rättspraxis. Ett nytt regelverk är under utarbetande inom EU och detta kommer ytterligare att skärpa kraven och höja riskerna vid hantering av personuppgifter.

Våra uppdrag inom detta område består bl.a. i utredningar av särskilda frågor, genomgångar (due diligence) av företags och myndigheters behandling av personuppgifter samt upprättande och implementation av åtgärdsplaner, utbildning. Vi företräder även klienter mot Datainspektionen och biträder i tillsynsärenden.