Ny artikel för Inköpsrådet

Regeringen överlämnade nyligen remissen Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet till Lagrådet med förslag på ett antal nyheter och ändringar i säkerhetsskyddslagen. I en artikel för Inköpsrådet har Senior Specialist Viktor Robertson och Associate Albin Svensson analyserat de föreslagna ändringarna och sammanfattat vad de innebär för upphandlande organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet (verksamhetsutövare).

Ändringarna, som föreslås träda i kraft redan den 1 december 2021, innebär betydande förändringar, bland annat genom att kravet på att teckna säkerhetsskyddsavtal i framtiden även ska omfatta rena samarbeten och samverkanssituationer. Det införs dessutom krav på att genomföra särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och lämplighetsprövningar inför att säkerhetsskyddsavtal ingås. Regeringen föreslår även att samtliga verksamhetsutövare ska ha en skyldighet att löpande revidera befintliga säkerhetsskyddsavtal.

Samtidigt som lagen skärps och nya skyldigheter införs föreslås de ansvariga tillsynsmyndigheterna få utökade befogenheter, däribland möjligheten att besluta om sanktionsavgifter upp till 50 miljoner kronor.

Det är med andra ord viktigt att alla verksamhetsutövare redan nu sätter sig in i de föreslagna ändringarna och förbereder sin verksamhet så att den är redo när förslagen väl genomförs i december i år.