Ny artikel i Europarättslig tidskrift

Erik Olsson, Karolina Kjellberg och Albin Svensson har publicerat en artikel i Europarättsligt tidskrift med titeln ”Ordningen återställd? – om frister och den enskildes rätt till en effektiv och likvärdig (över)prövning”. Artikeln är en krönika om huruvida en upphandlande myndighet kan förlänga en avtalsspärr efter det att en underrättelse enligt 12 kap. 12 § 1 st. LOU har skickats ut. Artikeln har sin utgångspunkt i Högsta förvaltningsdomstolens meddelade prövningstillstånd i mål nr 6326-18 (artikeln publicerades innan dom meddelades i målet, HFD 2019 ref. 65) och fokuserar på leverantörers rätt till en effektiv och likvärdig prövning enligt EU-rätten.

Läs mer >>