Nyheter

Cloud Act och upphandling av amerikanska molntjänster – frukostseminarium den 26 november 2019

Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om de rättsliga förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer i offentlig sektor att upphandla och använda amerikanska molntjänster.

Diskussionen kring användning av publika molntjänster för hantering av sekretessreglerad infor­mation och personuppgifter är högaktuell med anledning av bl.a. ny amerikansk lagstiftning i form av den s.k. Cloud Act och eSams rättsliga uttalande om molntjänster.

Under seminariet kommer Kahn Pedersens specialister Martin Brinnen och Magnus Ehn, båda med lång erfarenhet från juridiskt arbete på myndighet, att redogöra för de rättsliga förutsätt­ningarna enligt bl.a. lagen om offentlig upphandling (LOU), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och dataskyddsförordningen (GDPR), samt hur man på ett klokt och lagligt sätt bör förhålla sig till dessa typer av tjänster. En särskild frågeställning är i vilken mån krav som är motiverade utifrån OSL och GDPR kan anses vara tillåtna enligt LOU och hur sådana krav lämpligen bör utformas.

Var: I Know A Place, Femte Hötorgshuset (huset närmast Sergels torg), Sergels torg 12, plan 17 (för att ta sig till plan 17, använd hissarna till höger), Stockholm

När: Den 26 november 2019. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Vänligen ange ev. allergier eller liknande.

Sista anmälningsdag: Den 21 november 2019. Antalet platser är begränsat och i första hand avsedda för våra klienter och samarbetspartners. Vi förbehåller oss därför rätten att prioritera bland inkomna anmälningar.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mer om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

Nya säkerhetsskyddslagen – frukostseminarium den 21 mars 2019

Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om den nya säkerhetsskyddslagen.

Frågor om säkerhetsskydd har fått stor medial uppmärksamhet de senaste åren, och den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Den nya lagen innebär utökade skyldigheter för både offentliga och privata utövare av säkerhetskänslig verksamhet.

Under seminariet kommer Kristian Pedersen och Erik Olsson att gå igenom de viktigaste delarna i den nya lagen och diskutera hur den påverkar offentliga och privata verksamhetsutövare. Under seminariet kommer också relationen mellan säkerhetsskyddslagen och s.k. sekretessupphandling och säkerhetsskyddad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) att beröras.

Seminariet riktar sig till verksamhetsansvariga, inköpare, avtalsansvariga, jurister och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med frågor som rör säkerhetskänslig verksamhet.

För dig som inte har möjlighet att delta i seminariet på plats i Stockholm kommer det att finnas möjlighet att ta del av seminariet via livestreaming.

Var: HELIO, i den mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.

När: Den 21 mars 2019. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Vänligen ange ev. allergier eller liknande samt om du vill delta i seminariet på plats eller via livestreaming.

Sista anmälningsdag: Den 18 mars 2019. Antalet platser är begränsat och i första hand avsedda för våra klienter och samarbetspartners. Vi förbehåller oss därför rätten att prioritera bland inkomna anmälningar.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

Senaste nytt om offentlig upphandling – frukostseminarium

Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om den senaste utvecklingen inom offentlig upphandling.

Upphandlingsområdet är i ständig förändring. Den 1 januari trädde ett antal ändringar i LOU i kraft, främst när det gäller upphandling av så kallade välfärdstjänster, vilket är en kategori av tjänster som innefattar mer än vad många känner till. Både Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen har också nyligen meddelat domar i principiellt intressanta och praktiskt betydelsefulla mål som rör både LOU och LUF.

Under seminariet kommer Olle Lindberg och Karolina Kjellberg att gå igenom de nya bestäm­melserna i LOU och ett urval av den senaste tidens mest intressanta rättsfall.

Vid seminariet kommer det också att finnas möjlighet för deltagarna att köpa den helt nya femte upplagan av Kristian Pedersens bok Upphandlingens grunder till ett rabatterat special­pris. (Betalning sker mot faktura. Erbjudandet gäller ett exemplar per seminariedeltagare.)

För dig som inte har möjlighet att delta i seminariet på plats i Stockholm kommer det att finnas möjlighet att ta del av seminariet via livestreaming.

Var: HELIO, i den mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.

När: Den 24 januari 2019. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Vänligen ange ev. allergier eller liknande samt om du vill delta i seminariet på plats eller via livestreaming.

Sista anmälningsdag: Den 21 januari 2019. Antalet platser är begränsat och i första hand avsedda för våra klienter och samarbetspartners. Vi förbehåller oss därför rätten att prioritera bland inkomna anmälningar.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mer om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

Senaste nytt om offentlig upphandling – frukostseminarium om aktuella frågor, ny rättspraxis och nya lagförslag

Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om den senaste utvecklingen på upphandlings­området.

Upphandlingsområdet är i ständig förändring. Förutom nya tillämpningsfrågor med anledning av de nya upphandlingslagarna bidrar en strid ström av rättsfall från både EU-domstolen och svenska domstolar till utvecklingen på området. Den svenska regeringen har också på senare tid lagt fram en rad förslag som direkt eller indirekt påverkar förutsättningarna för offentlig upphandling, och fler lagförslag är att vänta i närtid.

Under seminariet kommer advokaterna Kristian Pedersen och Erik Olsson att gå igenom ett urval av den senaste tidens mest intressanta rättsfall och ett antal praktiskt betydelsefulla frågor. De kommer också att berätta om aktuella lagförslag på området, med fokus på vilka effekter ett genomförande av lagförslagen skulle få för upphandlande myndigheter och leverantörer.

Var: HELIO,  i den mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.

När: Den 21 mars 2018. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Vänligen ange ev. allergier eller liknande vid anmälan.

Sista anmälningsdag: Den 16 mars 2018. Antalet platser är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att prioritera bland inkomna anmälningar.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

De nya upphandlingslagarna – viktiga nyheter och förändrade förutsättningar

Advokatfirman Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om de nya upphandlingslagar som föreslås träda ikraft den 1 januari 2017.

Den politiska osäkerheten kring lagförslaget är fortfarande stor när det gäller regeringens förslag om krav på villkor enligt kollektivavtal. I övriga delar är det dock redan nu möjligt att ha en tydlig uppfattning om hur de nya lagarna kommer att vara utformade, eftersom utformningen i så hög grad styrs av EU-direktiven om upphandling.

De nya lagarna kommer att innebära ett antal förändringar på upphandlings-området. I viss utsträckning handlar det om att EU-domstolens rättspraxis kodifieras i form av nya bestämmelser, men det finns även ett antal helt nya företeelser och många befintliga bestämmelser kommer också att genomgå större eller mindre förändringar. Till detta kommer att det förutom en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna även kommer att införas en helt ny lag om upphandling av koncessioner.

Advokat Kristian Pedersen kommer under seminariet att ge deltagarna en praktiskt orienterad sammanfattning av de viktigaste nyheterna i lagarna och hur upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer kommer att påverkas. En viktig fråga som kommer att beröras under seminariet är också, mot bakgrund av en rapport som Advokatfirman Kahn Pedersen tagit fram och som kommer att publiceras i samband med seminariet, vad som gäller i tiden fram till dess att de nya lagarna träder ikraft. Kan exempelvis direktivens bestämmelser få s.k. direkt effekt eller ska de nu gällande lagarna tolkas mot bakgrund av de nya direktiven (direktivkonformt)? Seminariet kommer också att ge deltagarna en uppdatering om senaste nytt i lagstiftningsprocessen.

Var? Summit Hitech, i den mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.

När? Den 13 oktober 2016. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Hur? OSA till event@kahnpedersen.se senast den 5 oktober 2016. Begränsat antal platser.

Vision och förankring – ett frukostseminarium om agil och ansvarsfull offentlig digitalisering

Sourcing Professionals Nordic AB (SPN) och Advokatfirman Kahn Pedersen bjuder in till ett frukostseminarium om molntjänster och agila lösningar i offentlig sektor. Bertil Danared och Richard Livijn, båda hos SPN, diskuterar möjligheterna med att köpa funktionalitet i molnet, agil applikationsförvaltning och om att som offentlig beställare våga tänka lite större. För att våga tänja på gränserna måste man veta var dessa går. Daniel Lundqvist och Erik Olsson, båda hos Advokatfirman Kahn Pedersen, går igenom de viktigaste regelverken att hålla i minnet vid offentlig outsourcing, såsom LOU, offentlighets- och sekretesslagen samt personuppgiftslagen. Ambitionen är att få igång en praktiskt orienterad diskussion kring såväl möjligheter som risker i den offentliga sektorns digitaliseringsutmaningar.

Frukostseminariet riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor med digitalisering och outsourcingfrågor.

Var? Summit Hitech, i den mittersta Hötorgsskrapan, ingång Sveavägen 9. Hissarna ligger i gången mitt emot Sushi Yama och ni ska till andra våningen.

När? Den 21 mars 2016. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Hur? OSA till event@kahnpedersen.se senast den 16 mars 2016. Begränsat antal platser.

Nya upphandlingslagar – hur många ”likes” får de nya bestämmelserna?

Advokatfirman Kahn Pedersen bjuder in till en genomgång av de mest betydelsefulla förändringarna i den nya upphandlingslagstiftningen i en kortare frukostföreläsning med stort utrymme för diskussion och frågor.

Fokus ligger på de frågor där den föreslagna lagstiftningen inte ger tydliga svar utan där vi redan nu kan se att det finns utrymme för olika och motstridiga tolkningar. Vi går även särskilt igenom det nya kapitlet för upphandling under tröskelvärdena och för så kallade sociala tjänster, dvs. det kapitel som kommer att ersätta 15 kap. LOU.

Slutligen går vi igenom huvuddragen i den nya lagstiftningen för upphandling av koncessioner.

Målsättningen är att seminariedeltagarna ska få en bättre förståelse inte bara för de föreslagna lagarna utan också för de nya rättsfrågor som vi förutser kommer att diskuteras och processas under de kommande åren.

Advokaterna Kristian Pedersen och Erik Olsson är delägare i Advokatfirman Kahn Pedersen, och ansvariga firmans verksamhet inom området Offentlig upphandling.

Var? Summit Hitech, i den mittersta Hötorgsskrapan, ingång Sveavägen 13. Hissarna ligger i gången mitt emot Sushi Yama och ni ska längst upp i byggnaden.
När? Den 9 december 2015. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.
Hur? OSA till event@kahnpedersen.se senast den 2 december 2015. Begränsat antal platser.