21/09-2016
FöreläsningarOffentlig UpphandlingFrukostseminarier

De nya upphandlingslagarna – viktiga nyheter och förändrade förutsättningar

Advokatfirman Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om de nya upphandlingslagar som föreslås träda ikraft den 1 januari 2017. Den politiska osäkerheten kring lagförslaget är fortfarande stor när det gäller regeringens förslag om krav på villkor enligt kollektivavtal. I övriga delar är det dock redan nu möjligt att ha en tydlig uppfattning om hur de nya lagarna kommer att vara utformade, eftersom utformningen i så hög grad styrs av EU-direktiven om upphandling. De nya lagarna kommer att innebära ett antal förändringar på upphandlings-området. I viss utsträckning handlar det om att EU-domstolens rättspraxis kodifieras i form av nya bestämmelser, men det finns även ett antal helt nya företeelser och många befintliga bestämmelser kommer också att genomgå större eller mindre förändringar. Till detta kommer att det förutom en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna även kommer att införas en helt ny lag om upphandling av koncessioner. Advokat Kristian Pedersen kommer under seminariet att ge deltagarna en praktiskt orienterad sammanfattning av de viktigaste nyheterna i lagarna och hur upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer kommer att påverkas. En viktig fråga som kommer att beröras under seminariet är också, mot bakgrund av en rapport som Advokatfirman Kahn Pedersen tagit fram och som kommer att publiceras i samband med seminariet, vad som gäller i tiden fram till dess att de nya lagarna träder ikraft. Kan exempelvis direktivens bestämmelser få s.k. direkt effekt eller ska de nu gällande lagarna tolkas mot bakgrund av de nya direktiven (direktivkonformt)? Seminariet kommer också att ge deltagarna en uppdatering om senaste nytt i lagstiftningsprocessen. Var? Summit Hitech, i den mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2. När? Den 13 oktober 2016. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30. Hur? OSA till event@kahnpedersen.se senast den 5 oktober 2016. Begränsat antal platser.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer