14/02-2020

Kahn Pedersen har yttrat sig över Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

Advokatfirman Kahn Pedersen har lämnat in ett remissyttrande över Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen. Promemorian innehåller ett antal förslag vilka som huvudregel syftar till att ge Konkurrensverket ökade befogenheter att utöva till syn över upphandlingsområdet. Ett av förslagen är att Konkurrensverket ska ges möjlighet att meddela bindande förelägganden och förbud samt att vid behov förena dem med viten. Vidare föreslås bl.a. att Konkurrensverket ska få dubbelt så lång tid som idag att ansöka om upphandlingsskadeavgift och att det maximala taket för hur hög en upphandlingsskadeavgift kan vara ska höjas till det dubbla (20 miljoner kronor). I remissyttrandet avstyrker Kahn Pedersen förslagen om att Konkurrensverket ska få meddela bindande förbud och förelägganden samt förena dem med viten. Huvudskälet till detta är att ett sådant system vore främmande för upphandlingsområdet. Även i övrigt avstyrker Kahn Pedersen som regel Konkurrensverkets förslag, framförallt eftersom det inte visats att det finns ett konkret och faktiskt behov av förändringarna. Överlag anser Kahn Pedersen att de förslag som lämnats i promemorian är mindre väl underbyggda och att förslagen därför borde ha utretts i högre utsträckning. Som exempel kan nämnas att promemorian inte närmare behandlar en rad relevanta aspekter av förslagens framtida effekter, såsom frågan om upphandlande myndigheter kan komma att behöva betala skadestånd till sin avtalsmotpart om Konkurrensverket förbjuder myndigheten från att fortsätta tillämpa ett avtal. Länk till remissyttrandet.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer