21/10-2018

Kahn Pedersen vinner principiellt viktigt upphandlingsmål i Högsta förvaltningsdomstolen

Kahn Pedersen har framgångsrikt företrätt Tekniska verken i Linköping AB i ett principiellt viktigt mål i Högsta förvaltningsdomstolen. Kahn Pedersens team bestod av Kristian Pedersen, Advokat och Partner, och Johan Falk, Associate. Huvudfrågorna i målet var i vilken utsträckning som de grundläggande EU-principerna gäller även vid direktupphandlingar motiverade av lågt värde och vilka skyldigheter som i så fall följer av de grundläggande principerna. I sin dom konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att de grundläggande principerna visserligen gäller även vid direktupphandling, men att de krav som följer av de grundläggande principerna är lägre vid direktupphandling än vid annonserade upphandlingsförfaranden. Upphandlande myndigheter och enheter har därför stor handlingsfrihet vid genomförande av direktupphandlingar. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen var de utvärderingskriterier som Tekniska verken använt i sin direktupphandling i och för sig allmänt hållna och gav Tekniska verken ett betydande handlingsutrymme vid prövningen av anbuden. Med hänsyn till att det var fråga om en direktupphandling och att förfrågningsunderlaget inte var utformat så att det öppnade för godtyckliga eller osakliga bedömningar fann Högsta förvaltningsdomstolen dock att underlaget inte utformats i strid med de grundläggande principerna. - Domen är av stor betydelse för alla upphandlande myndigheter och enheter i Sverige, eftersom den klargör att det finns ett stort handlingsutrymme för dem att utforma sina direktupphandlingar på det sätt som de anser kommersiellt mest lämpligt, säger Kristian Pedersen i en kommentar till domen. Domen innebär också att den upphandlande myndighet eller enhet som går längre än upphandlingslagarna kräver för att konkurrensutsätta en direktupphandling inte riskerar att hamna i ett sämre läge än om ingen konkurrensutsättning sker, eftersom prövningen av om en konkurrensutsatt direktupphandling genomförts korrekt ska göras endast mot de grundläggande principerna och inte mot de övriga bestämmelserna i lagarna. Därigenom uppnås en balans mellan leverantörernas intresse av bland annat tydlighet, förutsebarhet och likabehandling och de upphandlande myndigheternas och enheternas behov av att kunna konkurrensutsätta även direktupphandlingar, avslutar Kristian Pedersen. Läs domen här >>

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer