Nyheter

Kristian Pedersen och Erik Olsson rankade av Who’s Who Legal

Kristian Pedersen och Erik Olsson har blivit rankade av Who’s Who Legal, som två av Europas ledande advokater inom området Government Contracts (offentlig upphandling), och Advokatfirman Kahn Pedersen har blivit rankad som en ”leading firm” inom området.

Who’s Who Legal skriver följande:

“Kristian Pedersen is internationally renowned for his procurement practice. He represents contracting entities, suppliers and service providers in both public and private procurement matters. He is ‘very well known in the market and knows his way around the procurement field’, according to interviewees.
Erik Olsson is highly respected for the leading counsel he gives clients on procurement matters. One respondent says, ‘His ability to extract and apply relevant data from case law can hardly be overstated. He has a knack for logical reasoning.’”

Läs mer >>

Ny rapport i Advokatfirman Kahn Pedersens skriftserie

Vi har nu publicerat den fjärde rapporten i vår skriftserie. Rapporten behandlar ett antal tillämpningsfrågor under GDPR. Vi har i vår rådgivning kring dataskydd hanterat flera viktiga frågor kring tolkning och tillämpning av GDPR. Rapporten innehåller ett urval av dessa frågor som vi anser vara särskilt intressanta ur ett rättsligt perspektiv och/eller ur ett praktiskt tillämpningsperspektiv. Vi resonerar bland annat om fördelning av personuppgiftsansvar och om frågor kring direktmarknadsföring och profilering.

Alla rapporter i Kahn Pedersens skriftserie finns att ladda ner kostnadsfritt från Kahn Pedersens webbplats.

GDPR – några tillämpningsfrågor

Kahn Pedersen-advokater topprankade igen

Advokaterna Johan Kahn och Erik Woodcock har nyligen rankats som ledande inom verksamhetsområdet ”Data” av det brittiska rankinginstitutet Who’sWho Legal. Johan Kahn har rankats i underkategorierna ”Information Technology”, ”Data Privacy and Protection” och “Data Security”. Erik Woodcock har rankats i ”Information Technology”. www.whoswholegal.com

Artikelserie om ramavtal i offentlig upphandling del 3

Advokatfirman Kahn Pedersen har författat en artikelserie i fem delar om ramavtal och offentlig upphandling. Artikelserien publiceras av Inköpsrådet. Den tredje artikeln behandlar metoder för att få ramavtal att fungera under avtalstiden.

Läs den tredje delen i artikelserien här.

Artikelserie om ramavtal i offentlig upphandling del 2

Advokatfirman Kahn Pedersen har författat en artikelserie i fem delar om ramavtal och offentlig upphandling. Artikelserien publiceras av Inköpsrådet. Den andra artikeln behandlar effektiva fördelningsnycklar i ramavtal.

Läs den andra delen i artikelserien här.

Hur kan undantag från LOU användas som ett verktyg för bättre affärer?

Advokatfirman Kahn Pedersen bjuder in till STORA UNDANTAGSDAGEN – en heldagsutbildning om undantag från upphandlingslagarna.

Även om konkurrensutsatt upphandling ofta är ett bra sätt att säkerställa goda affärer kan det ibland finnas affärer och situationer där ett bättre resultat kan uppnås genom att tillämpa något undantag från upphandlingsskyldigheten. För att inte i onödan riskera att bryta mot upphandlingslagarna är det viktigt för upphandlande myndigheter och enheter att känna till hur och när de olika undantagen kan tillämpas. Det är också betydelsefullt att veta vad som gäller för inköp som genomförs med stöd av undantagen.

Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper om undantagen från upphandlingslagarna samt hur och när de kan användas som verktyg för goda affärer. Under dagen kommer de flesta av de upphandlingsrättsliga undantagen att gås igenom, med fokus på de praktiskt sett mest användbara undantagen.

Lämpliga förkunskapskrav:   Upphandlare, upphandlingsansvarig eller jurist med flera års praktisk erfarenhet av kvalificerade upphandlingsfrågor.
Agenda:   Se bilaga
Var:   HELIO (f.d. Summit Hitech), mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.
När:   4 oktober 2017. Frukost serveras från kl. 08:30. Seminariet börjar kl. 09.00 och slutar, efter avbrott för lunch och kaffepauser, kl. 17:00. Sista anmälningsdag är den 25 september 2017.
Pris:   12.000 kr (ex. moms). Priset inkluderar dokumentation från utbildningen, lunch, fika samt efterföljande mingel.
Anmälan:   E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisation, fakturaadress och ev. allergier eller liknande.
Mingel:   Efter seminariet inbjuds till mingel hos Advokatfirman Kahn Pedersen, Sveavägen 17, plan 5, nära HELIO.

Advokatfirman Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom våra två verksam­hetsområden Digital och Public, se www.kahnpedersen.se för mera information. I denna utbildning sam­arbetar Advokatfirman Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Seminars Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina person­uppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

AGENDA
Stora undantagsdagen – en heldagsutbildning om undantagen från upphandlingslagarna

Tid                        Ämne
8:30 – 9:00          Frukost och registrering
9:00 – 9:15          Inledning
9:15 – 10:30        Definitionsundantagen
10:30 – 11:30      De sociala undantagen
11:30-12:30         Lunch
12:30-13:45         Undantagna tjänster
13:45-14:45         Intern upphandling och samverkan mellan myndigheter
14:45-15:00         Kaffe
15:00-16:15         Förhandlat förfarande utan föregående annonsering och direktupphandling
16:15-17:00         Riskanalys och riskhantering
17:00-                  Föreläsarlett mingel

Definitionsundantagen – Vi kommer att analysera frågan om vad som utgör ett köp enligt upphandlingsrätten, vad ett upphandlingskontrakt är och en del av de allmänna EU-rättsliga undantag som påverkar upphandlingsskyldigheten. Vi kommer att behandla skiljelinjen mellan köp och olika typer av annan finansiering, såsom bidrag eller aktieägartillskott, skiljelinjen mellan köp och villkorad försäljning samt mellan köp och befogenhetsöverföring.

Sociala undantag – Vi kommer att diskutera de s.k. sociala undantagen och några av de nya undantag som föreslagits på senare tid, däribland IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap och den så kallade Malmö-rapportens påstående om ett generellt undantag för alla välfärds-tjänster.

Undantagna tjänster – Vissa typer av tjänstekontrakt är särskilt undantagna från upphandlingslagarna. Vi kommer att analysera var gränserna för dessa undantag går, och vilken vägledning som finns att hitta i rättspraxis.

Intern upphandling – Vi kommer att utförligt behandla möjligheterna och begränsningarna kring så kallad internupphandling. Både det s.k. Teckal-undantaget och undantagen för upp-handling från anknutna företag kommer att behandlas.

Samverkan mellan myndigheter – Vi kommer att behandla undantaget för samverkan mellan myndigheter, det s.k. Hamburgundantaget.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering – Vi kommer att behandla de fall då upphandlingen inte behöver annonseras, trots att upphandlingen omfattas av någon av upphandlingslagarna, och den rättspraxis som finns om förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Direktupphandling – för vad, när och hur? Under detta pass kommer vi inte bara att diskutera grunderna för direktupphandling, utan även vilka krav som de grundläggande principerna kan innebära för hur direktupphandling kan genomföras.

Riskanalys och riskhantering – Under detta avslutande pass kommer vi att behandla vilka risker som finns att tillämpa undantag från upphandlingslagarna och hur kan dessa risker bör hanteras. Vi kommer också att diskutera vad som kan göras om problem uppstår.

Lärare – Utbildningen leds av Kristian Pedersen, Erik Olsson, Olle Lindberg och Emily Tomas da Costa.

Har du redan kunskap om GDPR och dataskydd? Vi tar dig till nästa nivå!

Advokatfirman Kahn Pedersen bjuder in till FÖRDJUPNINGSSEMINARIUM OM GDPR för dig med goda förkunskaper kring dataskydd. Seminariet kommer att behandla flera frågeställningar där vi delar med oss av våra praktiska erfarenheter och leder en diskussion om hur GDPR:s krav kan och bör tillämpas på verkligheten.

Lämpliga förkunskapskrav:   Jurist, personuppgiftsombud/dataskyddsombud, informations­säker­hetsansvarig, CIO eller IT-inköpare med flera års praktisk erfarenhet av kvalificerade dataskyddsfrågor.

Agenda:   se nedan.

Var:  SUMMIT HITECH, mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.

När:  28 september 2017. Frukost serveras från kl. 08:30. Seminariet börjar kl. 09.00 och slutar, efter avbrott för lunch och kaffepauser, kl. 16:30.

Pris:  12.000 kr (ex. moms). Priset inkluderar dokumentation från utbild­ningen, lunch och fika.

Anmälan:  E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisa­tion, fakturaadress och ev. allergier eller liknande.

Mingel:  Efter seminariet inbjuds till mingel hos Advokatfirman Kahn Pedersen Sveavägen 17, plan 5, nära SUMMIT HITECH.

Advokatfirman Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom våra två verksam­hetsområden Digital och Public. I denna utbildning sam­arbetar Advokatfirman Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Seminars Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina person­uppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

PRELIMINÄR AGENDA
Fördjupningsseminarium om GDPR

8:30 – 9:00      Frukost och registrering
9:00 – 9:30      Inledning
9:30 – 10:30    Att driva GDPR-projekt – erfarenheter och fallgropar
10:30 – 11:30  Fördelning av personuppgiftsansvar i koncerner och komplexa organisatio­ner
11:30-12:30     Lunch
12:30-13:45     Riskanalys, konsekvensbedömning och privacy by design – hur gör man i praktiken?
13:45-14:30     GDPR, profilering och digital marknadsföring
14:30-14:45     Kaffe
14:45-15:45     GDPR, molntjänster och globala dataflöden – hur ser marknaden ut nu och i framtiden?
15:45-16:30     Frågestund och avslutande diskussion

p n