28/05-2024

Fö2024/00496, remissvar advokatfirman Kahn Pedersen

Vi har idag gett in vårt remissyttrande över den så kallade NIS 2-utredningens betänkande. Generellt sett tillstyrker vi utredningens förslag, men ser behov av att göra ett antal ändringar och förtydliganden i den förslagna nya lagen.

Fler insikter

Se alla nyheter och publikationer