Nyheter

Chambers rankar återigen Kahn Pedersen som ledande inom samtliga verksamhetsområden

Chambers & Partners rankar för andra året i rad Kahn Pedersens verksamhetsgrupper Public respektive Digital i den allra högsta kategorin ”Band 1”. Även på individuell nivå rankas advokaterna på Kahn Pedersen som några av Sveriges allra bästa inom sina områden. Inom Public Procurement rankas Kristian Pedersen i Band 1. Inom Information Technology rankas Johan Kahn som en av två svenska advokater i Band 1. Erik Olsson rankas i Band 2 inom Public Procurement. Daniel Lundqvist som sedan tidigare är rankad i Band 2 inom Fintech rankas i Band 3 inom Information Technology.

Det är inte många byråer i världen som rankas i Band 1 inom samtliga verksamhetsområden. Med vår höga grad av specialisering blir det såklart enklare än för en fullservicebyrå som inte kan fokusera lika tydligt. Det är just av det skälet vi driver vår verksamhet på det sätt vi gör.” säger Kristian Pedersen, VD.

Ny artikel i Svensk Juristtidning

Christian Hybbinette och Michael Nevinson har publicerat en artikel i tidskriften Svensk Juristtidning. I artikeln presenteras nyheterna i de senaste upplagorna av standardavtalen för maskinleveranser och leveranser av mängdvaror av standardkaraktär NL 17 och NLM 19 samt NLS 19. I artikeln redogör författarna även för skillnaderna jämfört med den föregående versionen av respektive standardavtal.

Läs mer >>

Kahn Pedersen topprankas igen

Det brittiska rankinginstitutet Who’s Who Legal har återigen rankat Kahn Pedersen som en ledande rådgivare inom firmans båda verksamhetsområden – Digital och Public. Kristian Pedersen rankas som ”Global Elite Thought Leader” inom kategorin Government Contracts, samt som ”Global Leader” och ”National Leader” inom nämnda kategori. Erik Olsson rankas som ”Global Leader” och ”National Leader”, även han inom kategorin Government Contracts. Johan Kahn rankas som ”Thought Leader” inom kategorierna ”Information Technology”, ”Data Privacy and Protection” och “Data Security”. Han rankas även som “Global Leader” och ”National Leader” inom nämnda kategorier. För mer information se: https://whoswholegal.com/firms/advokatfirman-kahn-pedersen

Daniel Lundqvist återigen topprankad av Chambers & Partners

Daniel Lundqvist, partner hos Kahn Pedersen, har ännu en gång rankats som en av Sveriges ledande juridiska rådgivare inom ”Fintech”. Det är det internationella rankinginstitutet Chambers & Partners som i sin ranking för 2021 placerar Daniel som en av Sveriges tre främsta juridiska rådgivare på området. I sin motivering skriver Chambers & Partners att Daniel är ’very, very skilled in outsourcing deals and IT contract negotiations in the FinTech space. He has really grown his practice over the years’.

Digitalisering av den finansiella sektorn fortsätter att vara ett av våra kärnområden inom Digital. Glädjande nog kan vi konstatera att Daniel och vårt Digital-team under de senaste åren har fått förtroendet att företräda flera svenska banker, bankägda bolag och försäkringsbolag i samband med frågor om t.ex. molnmigrering, utkontraktering och strategiska teknikinköp. Vi har i samband med dessa uppdrag bl.a. utvecklat flera unika analysmodeller för att visualisera juridisk risk i samband med digitalisering. Ett exempel på detta är den s.k. Folke©-modellen som presenteras i vår senaste rapport om publika molntjänster i näringslivet >>”, säger Kristian Pedersen, VD på Kahn Pedersen. ”Vi ser Daniels ranking som ett bevis på att vår juridiska expertis inom detta område är marknadsledande, vilket förstås är helt i linje med vår affärsidé som högspecialiserad advokatbyrå”, avslutar Kristian Pedersen.

Kahn Pedersen förstärker inom Digital

Vid årsskiftet ansluter Christian Hybbinette, Fredrik Sandström och Michael Nevinson till Advokatfirman Kahn Pedersen, Christian som Partner, Fredrik och Michael som Senior Associates. De kommer närmast från AG Advokat där de arbetar med inriktning mot industrisektorn.

Christian har närmare 20 års erfarenhet av avtalsrelaterad rådgivning till klienter inom industri- och fastighetssektorerna, och har bakgrund som ansvarig för Vinges Commercial Agreements-grupp. Fredrik har arbetat på AG Advokat sedan 2015 och har bland annat varit seconderad till en av världens största leverantörer av förnybara lösningar baserade på trä och biomassa. Michael har arbetat på AG Advokat sedan 2018 då han slutförde sin notarietjänstgöring.

”Den svenska industrin står inför en enorm digital transformation. Christian med team har en samlad kompetens inom Industry 4.0 som verkligen kommer att förstärka vårt Digital-erbjudande för att kunna tillgodose den ökade efterfrågan på specialiserad rådgivning som vi ser hos industrin. Vi är mycket glada över att de valt att ansluta till Kahn Pedersen eftersom det innebär att vi tillförs marknadsunik kompetens på industrisidan” säger Kristian Pedersen, Partner och VD, Kahn Pedersen.

Ny rapport i Kahn Pedersens skriftserie

Vi har nu publicerat årets tredje och den sammanlagt elfte rapporten i vår skriftserie. Rapporten behandlar användningen av publika molntjänster i näringslivet. Vår förhoppning är att rapporten ska kunna bidra till en mer nyanserad diskussion och bedömning av användningen av publika molntjänster i näringslivet. Vår bild är att den juridiska debatten om molntjänster i näringslivet annars har präglats av ytterligheter och alltför fyrkantiga resonemang. Vi introducerar också en egen modell för övergripande riskbedömning, den s.k. Folke©-modellen.

Alla rapporter i Kahn Pedersens skriftserie finns att ladda ner kostnadsfritt från vår webbplats.

Länk till rapporten >>

Ny rekommendation om kompletterande skyddsåtgärder vid tredjelandsöverföring

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har publicerat ett utkast till en rekommendation[1] för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES (tredjelandsöverföringar). Bakgrunden till rekommendationen är EU-domstolens avgörande i Schrems II (se här), vilket sedan sommaren 2020 har skapat stor osäkerhet inom EU när det gäller tredjelandsöverföring och, inte minst, användning av publika molntjänster som medför sådan överföring.

Liksom EU-domstolen i Schrems II placerar EDPB ett stort ansvar på de enskilda organisationer som för ut personuppgifter från EU (eller som använder tjänster som innebär överföring av uppgifter till länder utanför EU). Rekommendationen innehåller bl.a. en checklista för vilka steg personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden bör använda vid tredjelandsöverföringar. I det första steget krävs inventering av tredjelandsöverföringar och identifiering av rättslig grund för överföringen (t.ex. standardavtalsklausuler). Därefter krävs alltid en bedömning av skyddsnivån för personuppgifter  i mottagarlandet. Om skyddsnivån i ett visst mottagarland inte bedöms motsvara EU:s skyddsnivå krävs dessutom ”kompletterande skyddsåtgärder”.

EDPB:s rekommendation innehåller ett antal typfall där olika säkerhetsåtgärder beskrivs och bedöms. Det kan konstateras att avtalsmässiga eller organisatoriska åtgärder inte i sig utgör tillräckliga åtgärder för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter.

När det gäller tekniska skyddsåtgärder drar vi följande preliminära och generella slutsatser:

  1. Det finns enligt EDPB inga effektiva tekniska skyddsåtgärder för tjänster som:
    • Medför att leverantören i ett tredjeland har tillgång till okrypterade personuppgifter i klartext vilket gäller oavsett om kryptering tillämpas vid överföring och vid ”data-at-rest”. Detta torde bl.a. omfatta  SaaS-tjänster som innebär överföring av personuppgifter till USA.
    • Medför fjärråtkomst från tredjeland till personuppgifter lagrade i klartext inom EU. Detta torde bl.a. omfatta många IT-supporttjänster (inklusive kundtjänst) som tillhandahålls genom ”globala” leveransorganisationer utanför EU.
  1. Personuppgifter i klartext får generellt inte överföras via internet i okrypterad form, eller annars göras tillgängliga i klartext till ett tredjeland. Typiskt sett krävs kryptering där leverantören/mottagaren inte har eller enkelt kan skaffa tillgång till krypteringsnyckeln.
  2. Pseudonymisering kan vara en effektiv skyddsåtgärd, under vissa förutsättningar. Detsamma gäller för uppdelning av en personuppgiftsbehandling mellan flera biträden, så att ingen av dem får tillräcklig information för att identifiera fysiska personer.

Slutsatserna ovan är preliminära och bör kompletteras av en rättslig bedömning i det enskilda fallet. EDPB:s rekommendation är preliminär och öppen för synpunkter fram till den 30 november 2020. Den slutgiltiga versionen kommer troligen att innehålla ett flertal ändringar och tillägg.

Vänligen kontakta Johan Kahn eller Daniel Lundqvist om du har frågor om EDPB:s vägledning eller om tredjelandsöverföring av personuppgifter.

_____________________________

[1] Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data, Adopted – version for public consultations.

En av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter till Kahn Pedersen

André Catry ansluter till Kahn Pedersen som Senior Advisor inom IT-/informationssäkerhet och cyberrisk. André har över 25 års erfarenhet av avancerad offensiv och defensiv cyberriskhantering. Utöver olika uppdrag inom Försvarsmakten, bl. a. inom konceptutveckling för IT-försvarsförbandet, har André varit avdelningsdirektör hos Säkerhetspolisen med operativa uppgifter. André har även lång erfarenhet som senior IT-säkerhetskonsult i bolag han själv grundat och han har anlitats globalt i flera uppmärksammade utredningar och uppdrag. André har även medverkat som teknisk expert i eSams arbete kring förutsättningar för myndigheter att använda molntjänster på ett lagligt och lämpligt sätt.

Som en ledande advokatbyrå inom områdena Digital och Public hanterar Kahn Pedersen uppdrag som i allt större utsträckning involverar bedömningar kring IT-/informationssäkerhet och hantering av cyberrisker. Inte minst i samband med molntjänster och dataskydd krävs mycket hög kompetens inom både juridik och IT-/informationssäkerhet för att kunna göra korrekta och välavvägda bedömningar av de juridiska förutsättningarna på ett konkurrenskraftigt sätt.

”Vi är stolta och glada över att André har valt att börja jobba med oss. André har helt unik kompetens i Sverige när det gäller frågor om cyberrisk och juridisk informationssäkerhet. Vi ser en kraftig ökning av efterfrågan på sådana tjänster från såväl näringslivet som offentlig sektor, ofta med koppling till initiativ för digital transformation. Att kunna erbjuda vår juridiska förmåga i kombination med Andrés kompetens kommer att ge våra klienter de allra bästa förutsättningarna för att på ett lönsamt, kontrollerat och lagligt sätt kunna hantera juridisk informationssäkerhet och digitalisering.” säger Kristian Pedersen, VD på Kahn Pedersen.

p n