Nyheter

Who’s Who Legal – Sveriges ledande affärsadvokater 2020

Who’s Who Legal har nu publicerat sin förteckning över Sveriges ledande affärsadvokater 2020.

Kristian Pedersen, ”the most highly skilled procurement lawyer in Sweden”,  är rankad som ”Most Highly Regarded” inom området Government Contracts, en utmärkelse som endast ges till de absolut mest framstående advokaterna på marknaden. Även Erik Olsson blir omnämnd som en “”very skilled lawyer” who receives widespread plaudits for his “high competence in creating successful strategies in court proceedings””.

Kahn Pedersen har yttrat sig över Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

Advokatfirman Kahn Pedersen har lämnat in ett remissyttrande över Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen. Promemorian innehåller ett antal förslag vilka som huvudregel syftar till att ge Konkurrensverket ökade befogenheter att utöva till syn över upphandlingsområdet. Ett av förslagen är att Konkurrensverket ska ges möjlighet att meddela bindande förelägganden och förbud samt att vid behov förena dem med viten. Vidare föreslås bl.a. att Konkurrensverket ska få dubbelt så lång tid som idag att ansöka om upphandlingsskadeavgift och att det maximala taket för hur hög en upphandlingsskadeavgift kan vara ska höjas till det dubbla (20 miljoner kronor).

I remissyttrandet avstyrker Kahn Pedersen förslagen om att Konkurrensverket ska få meddela bindande förbud och förelägganden samt förena dem med viten. Huvudskälet till detta är att ett sådant system vore främmande för upphandlingsområdet. Även i övrigt avstyrker Kahn Pedersen som regel Konkurrensverkets förslag, framförallt eftersom det inte visats att det finns ett konkret och faktiskt behov av förändringarna.

Överlag anser Kahn Pedersen att de förslag som lämnats i promemorian är mindre väl underbyggda och att förslagen därför borde ha utretts i högre utsträckning. Som exempel kan nämnas att promemorian inte närmare behandlar en rad relevanta aspekter av förslagens framtida effekter, såsom frågan om upphandlande myndigheter kan komma att behöva betala skadestånd till sin avtalsmotpart om Konkurrensverket förbjuder myndigheten från att fortsätta tillämpa ett avtal.

Länk till remissyttrandet.

Kristian Pedersen klienternas förstahandsval för offentlig upphandling

Kristian Pedersen på Advokatfirman Kahn Pedersen har tilldelats 2020 års Client Choice Award i kategorin Government Contracts (offentlig upphandling). Det internationella priset, som bygger på omdömen från kvalificerade köpare av juridiska tjänster, delades ut vid en ceremoni i London den 6 februari.

– Det är förstås både roligt och mycket hedrande att få pris för sitt arbete, och extra roligt är det att det är klienterna som fällt avgörandet. Men som alltid när en enskild individ lyfts fram ligger det ett gediget lagarbete bakom, så jag vill tillägna priset till mina kollegor på Kahn Pedersen, säger Kristian Pedersen i en kommentar.

Client Choice Award är ett pris som varje år delas ut av researchföretaget Lexology till advokater som utmärkt sig för utomordentlig omsorg om sina klienter och kvaliteten på sina juridiska tjänster. Lexology är bland annat officiell samarbetspartner till det internationella advokatsamfundet IBA – International Bar Association. Läs mer om Client Choice Award här https://www.clientchoice.com/about-client-choice.

– Att jag får pris av Client Choice, som representant för en högspecialiserad advokatfirma inriktad på att tillhandahålla kvalificerade juridiska tjänster inom ett fåtal noga utvalda rättsområden, ser jag som ett kvitto på att den strategi som vi valt för vår verksamhet ligger väl i linje med klienternas önskemål och behov, avslutar Kristian Pedersen.

Ny artikel i Europarättslig tidskrift

Erik Olsson, Karolina Kjellberg och Albin Svensson har publicerat en artikel i Europarättsligt tidskrift med titeln ”Ordningen återställd? – om frister och den enskildes rätt till en effektiv och likvärdig (över)prövning”. Artikeln är en krönika om huruvida en upphandlande myndighet kan förlänga en avtalsspärr efter det att en underrättelse enligt 12 kap. 12 § 1 st. LOU har skickats ut. Artikeln har sin utgångspunkt i Högsta förvaltningsdomstolens meddelade prövningstillstånd i mål nr 6326-18 (artikeln publicerades innan dom meddelades i målet, HFD 2019 ref. 65) och fokuserar på leverantörers rätt till en effektiv och likvärdig prövning enligt EU-rätten.

Läs mer >>

Ny artikel i Ny Juridik

Viktor Robertson och Lisa Lindeberg Sandahl har publicerat en artikel i tidskriften Ny Juridik. I artikeln ges en översikt över bestämmelserna i den nya lagen om statistik på upphandlingsområdet som träder i kraft i juli 2020, och effekterna av dessa. I artikeln diskuterar författarna även om lagändringarna kommer att få avsedd effekt.

Läs mer >>

Cloud Act och upphandling av amerikanska molntjänster – frukostseminarium den 26 november 2019

Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om de rättsliga förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer i offentlig sektor att upphandla och använda amerikanska molntjänster.

Diskussionen kring användning av publika molntjänster för hantering av sekretessreglerad infor­mation och personuppgifter är högaktuell med anledning av bl.a. ny amerikansk lagstiftning i form av den s.k. Cloud Act och eSams rättsliga uttalande om molntjänster.

Under seminariet kommer Kahn Pedersens specialister Martin Brinnen och Magnus Ehn, båda med lång erfarenhet från juridiskt arbete på myndighet, att redogöra för de rättsliga förutsätt­ningarna enligt bl.a. lagen om offentlig upphandling (LOU), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och dataskyddsförordningen (GDPR), samt hur man på ett klokt och lagligt sätt bör förhålla sig till dessa typer av tjänster. En särskild frågeställning är i vilken mån krav som är motiverade utifrån OSL och GDPR kan anses vara tillåtna enligt LOU och hur sådana krav lämpligen bör utformas.

Var: I Know A Place, Femte Hötorgshuset (huset närmast Sergels torg), Sergels torg 12, plan 17 (för att ta sig till plan 17, använd hissarna till höger), Stockholm

När: Den 26 november 2019. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Vänligen ange ev. allergier eller liknande.

Sista anmälningsdag: Den 21 november 2019. Antalet platser är begränsat och i första hand avsedda för våra klienter och samarbetspartners. Vi förbehåller oss därför rätten att prioritera bland inkomna anmälningar.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mer om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

Kahn Pedersen Sveriges ledande advokatfirma inom offentlig upphandling, enligt Who’s Who Legal

Kahn Pedersen är den enda svenska advokatfirma som i Who’s Who Legals globala ranking anses vara en ledande advokatfirma i kategorin offentlig upphandling (Government Contracts).

Who’s Who Legal listar också Kristian Pedersen som en Global Elite Thought Leader, vilket innebär att han anses tillhöra den exklusiva skara på 19 advokater som enligt Who’s Who Legal är världens mest framstående i kategorin offentlig upphandling.

Erik Olsson listas av Who’s Who Legal som Recommended, vilket innebär att han anses vara en av de främsta svenska advokaterna i kategorin offentlig upphandling.

Läs mer >>

 

Ny artikel för Inköpsrådet

Inköpsrådet har på sin webbplats publicerat en artikel skriven av Viktor Robertson. Artikeln belyser frågan om en upphandlande myndighet kan ”förvandla” en uteslutningsgrund till ett formellt ska-krav och på så sätt kunna förkasta ett anbud utan att först behöva begära en förklaring av anbudsgivaren.

Läs mer här >>

Utbildning för VA-verksamheter om den nya säkerhetsskyddslagen, LUF och LUFS den 29 november 2019

Kahn Pedersen och LETS bjuder in till en heldagsutbildning för VA-verksamheter med anledning av att den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft den 1 april 2019. I förarbetena till säker­hetsskyddslagen betonas särskilt vikten av att värna vattenförsörjningen som en del i skyddet av Sveriges säkerhet. Lagen innebär även ökade krav på bl.a. VA-verksamheter att teckna särskilda säkerhetsskyddsavtal i upphandlingar som rör säkerhetskänslig verksamhet.

Under utbildningen kommer särskilt fokus att läggas på hur VA-verksamheter påverkas av den nya säkerhetsskyddslagen och vad det särskilt innebär i upphandlingssammanhang. I sam­band med detta kommer även frågor om lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) att tas upp. Dessutom ges praktiska råd ges för att förenkla processen kring upphandlingar som omfattas säkerhetsskyddslagens krav.

Kursen utgör en grundutbildning i säkerhetsskyddslagens bestämmelser och upphandling enligt LUF och LUFS, och riktar sig främst till inköpare, avtalscontrollers, jurister m.fl. med begränsad tidigare erfarenhet av dessa frågor eller som vill uppdatera sina kunskaper med anledning av den nya säkerhetsskyddslagen.

Agenda:

 • Säkerhetsskyddslagstiftningens tillämpningsområde och struktur
 • Förhållandet mellan säkerhetsskyddslagen och andra lagar om informationssäkerhet
 • Viktiga begrepp och grundläggande bestämmelser
 • Verksamhetsutövarens skyldigheter
 • Särskilt om informationssäkerhet i informationssystem
 • Säkerhetsprövning
 • Övriga bestämmelser
 • Skyddslagen och skyddsobjekt
 • LUF och LUFS
 • Sekretessupphandling och säkerhetsskyddad upphandling
 • Särskilda bestämmelser i LUFS

Under kursdagen kommer det att ges gott om utrymme för frågor och diskussioner utifrån del­tagarnas egna erfarenheter och verksamheter.

Var: I Know A Place, Femte Hötorgshuset, Sergels torg 12, plan 17, Stockholm.
När: 29 november 2019. Frukost serveras från kl. 08:30. Utbildningen börjar kl. 09:00 och slutar, efter avbrott för lunch och kaffepauser, kl. 16:30.
Pris: 8 000 kr. Vid anmälan av mer än en deltagare från samma organisation utgår grupprabatt med 10 procent. Samtliga priser är exklusive moms och inkluderar dokumentation från utbildningen, lunch och fika.
Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisation, fakturaadress och eventuella allergier eller liknande. Sista anmälningsdag är den 16 november 2019. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan bokad utbildning utan tillkommande kostnad överlåtas till annan medarbetare vid samma organisation.

Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom verksamhetsområdena Digital och Public. I denna utbildning samarbetar Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Solutions Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter i form av din e-postadress har hämtats från allmänt tillgängliga källor och kommer att behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

p n