Nyheter

Kahn Pedersen topprankad inom området offentlig upphandling av Chambers & Partners

Rankinginstitutet Chambers & Partners rankar återigen Kahn Pedersen som en av endast två firmor i den högsta kategorin Band 1 inom området offentlig upphandling. Kahn Pedersen hyllas som “extremely service-minded” och “business-oriented,” och med “outstanding knowledge in the procurement field.”

Kristian Pedersen rankas i band 1 med motiveringen “an expert in public purchasing law with a good understanding of my business and industry. He stands out as the best in this area.” Erik Olsson rankas i Band 2.

Ny rapport om juridisk informationssäkerhet i Kahn Pedersens skriftserie

Vi har nu publicerat årets första rapport i vår skriftserie. Rapporten behandlar juridisk informationssäkerhet och går igenom det omfattande regelverk som reglerar informationssäkerhet i många olika verksamheter, med ett särskilt fokus på säkerhetsskyddslagens, NIS-lagens och dataskyddsförordningens krav på hur arbetet med informationssäkerhet ska bedrivas. De senaste årens omfattande reglering av informationssäkerhet har i stor utsträckning diskuterats uppdelat i varje tillämpningsområde för sig, vilket har resulterat i otydliga krav för verksamheter som omfattas av fler regelverk. I ett avslutande avsnitt uppmärksammas potentiella konfliktytor mellan regelverken, och en modell för ett samordnat informationssäkerhetsarbete presenteras.

Alla rapporter i Kahn Pedersens skriftserie finns att ladda ner kostnadsfritt från vår webbplats.

Läs rapporten >> Juridisk informationssäkerhet – Att samordna arbetet enligt säkerhetsskyddslagen, NIS-lagen, dataskyddsförordningen och annan lagstiftning om informationssäkerhet

Who’s Who Legal – Sveriges ledande affärsadvokater 2020

Who’s Who Legal har nu publicerat sin förteckning över Sveriges ledande affärsadvokater 2020.

Kristian Pedersen, ”the most highly skilled procurement lawyer in Sweden”,  är rankad som ”Most Highly Regarded” inom området Government Contracts, en utmärkelse som endast ges till de absolut mest framstående advokaterna på marknaden. Även Erik Olsson blir omnämnd som en “”very skilled lawyer” who receives widespread plaudits for his “high competence in creating successful strategies in court proceedings””.

Kahn Pedersen har yttrat sig över Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

Advokatfirman Kahn Pedersen har lämnat in ett remissyttrande över Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen. Promemorian innehåller ett antal förslag vilka som huvudregel syftar till att ge Konkurrensverket ökade befogenheter att utöva till syn över upphandlingsområdet. Ett av förslagen är att Konkurrensverket ska ges möjlighet att meddela bindande förelägganden och förbud samt att vid behov förena dem med viten. Vidare föreslås bl.a. att Konkurrensverket ska få dubbelt så lång tid som idag att ansöka om upphandlingsskadeavgift och att det maximala taket för hur hög en upphandlingsskadeavgift kan vara ska höjas till det dubbla (20 miljoner kronor).

I remissyttrandet avstyrker Kahn Pedersen förslagen om att Konkurrensverket ska få meddela bindande förbud och förelägganden samt förena dem med viten. Huvudskälet till detta är att ett sådant system vore främmande för upphandlingsområdet. Även i övrigt avstyrker Kahn Pedersen som regel Konkurrensverkets förslag, framförallt eftersom det inte visats att det finns ett konkret och faktiskt behov av förändringarna.

Överlag anser Kahn Pedersen att de förslag som lämnats i promemorian är mindre väl underbyggda och att förslagen därför borde ha utretts i högre utsträckning. Som exempel kan nämnas att promemorian inte närmare behandlar en rad relevanta aspekter av förslagens framtida effekter, såsom frågan om upphandlande myndigheter kan komma att behöva betala skadestånd till sin avtalsmotpart om Konkurrensverket förbjuder myndigheten från att fortsätta tillämpa ett avtal.

Länk till remissyttrandet.

Kristian Pedersen klienternas förstahandsval för offentlig upphandling

Kristian Pedersen på Advokatfirman Kahn Pedersen har tilldelats 2020 års Client Choice Award i kategorin Government Contracts (offentlig upphandling). Det internationella priset, som bygger på omdömen från kvalificerade köpare av juridiska tjänster, delades ut vid en ceremoni i London den 6 februari.

– Det är förstås både roligt och mycket hedrande att få pris för sitt arbete, och extra roligt är det att det är klienterna som fällt avgörandet. Men som alltid när en enskild individ lyfts fram ligger det ett gediget lagarbete bakom, så jag vill tillägna priset till mina kollegor på Kahn Pedersen, säger Kristian Pedersen i en kommentar.

Client Choice Award är ett pris som varje år delas ut av researchföretaget Lexology till advokater som utmärkt sig för utomordentlig omsorg om sina klienter och kvaliteten på sina juridiska tjänster. Lexology är bland annat officiell samarbetspartner till det internationella advokatsamfundet IBA – International Bar Association. Läs mer om Client Choice Award här https://www.clientchoice.com/about-client-choice.

– Att jag får pris av Client Choice, som representant för en högspecialiserad advokatfirma inriktad på att tillhandahålla kvalificerade juridiska tjänster inom ett fåtal noga utvalda rättsområden, ser jag som ett kvitto på att den strategi som vi valt för vår verksamhet ligger väl i linje med klienternas önskemål och behov, avslutar Kristian Pedersen.

Ny artikel i Europarättslig tidskrift

Erik Olsson, Karolina Kjellberg och Albin Svensson har publicerat en artikel i Europarättsligt tidskrift med titeln ”Ordningen återställd? – om frister och den enskildes rätt till en effektiv och likvärdig (över)prövning”. Artikeln är en krönika om huruvida en upphandlande myndighet kan förlänga en avtalsspärr efter det att en underrättelse enligt 12 kap. 12 § 1 st. LOU har skickats ut. Artikeln har sin utgångspunkt i Högsta förvaltningsdomstolens meddelade prövningstillstånd i mål nr 6326-18 (artikeln publicerades innan dom meddelades i målet, HFD 2019 ref. 65) och fokuserar på leverantörers rätt till en effektiv och likvärdig prövning enligt EU-rätten.

Läs mer >>

Ny artikel i Ny Juridik

Viktor Robertson och Lisa Lindeberg Sandahl har publicerat en artikel i tidskriften Ny Juridik. I artikeln ges en översikt över bestämmelserna i den nya lagen om statistik på upphandlingsområdet som träder i kraft i juli 2020, och effekterna av dessa. I artikeln diskuterar författarna även om lagändringarna kommer att få avsedd effekt.

Läs mer >>

p n