Dataskydd

Säker och korrekt hantering av personuppgifter är en grundförutsättning för alla verksamheter, inom både näringslivet och offentlig förvaltning. Den digitala transformationen har inneburit både mer omfattande insamling och behandling av personuppgifter och ökade risker för integritetsintrång. Det kan handla om beslutsstöd, aggregering och analys av kunddata eller olika former av spårning.

Dataskyddslagstiftningen har blivit alltmer komplex och tillsynsmyndigheternas aktivitet har tilltagit, vilket har medfört ett ökat antal tillsynsbeslut och domstolsprocesser.

Vår omfattande tekniska kompetens och erfarenhet innebär att vi kan hjälpa våra klienter att utveckla verksamhetsanpassade strategier och förhållningssätt samt interna regelverk och arbetsprocesser. Vanligt förekommande frågor rör riskbedömningar för molntjänster, tredjelandsöverföringar och tekniska skyddsåtgärder. Vi företräder också företag och myndigheter i tillsynsärenden och domstolsprocesser.