Strategisk sourcing

De flesta verksamheter är beroende av externa leverantörer. Strategisk sourcing är därför en helt central funktion för att åstadkomma framgångsrika samarbeten och verksamhetsnytta.

De vanligaste sourcingaffärerna inom IT är molntjänster, outsourcing (IT/BPO), datahantering, utvecklingsprojekt, systemleveranser, licensavtal, förvaltnings- och underhållsavtal samt andra typer av komplexa tjänsteavtal. Vi har särskild erfarenhet av att hantera affärer i reglerade branscher, såsom banker och försäkringsföretag, och i förhandlingar med de största globala leverantörerna av publika molntjänster.

Inom industri-, energi-, fastighets- och infrastruktursektorerna är vanligt förekommande uppdrag upprättande av allmänna inköps-/försäljningsvillkor, outsourcing av drift och underhåll, ny- och ombyggnation av industriella anläggningar, strategisk råvaru- och komponentförsörjning, el- och ångleveransavtal och andra affärskritiska försörjningsavtal samt olika typer av komplexa investeringsprojekt för industriella anläggningar. Vi har särskild kompetens inom industrins standardavtal (SSG Delivery Contract, ABA 99, NLM 19, NL 18, ABM 07, Orgalime SI 2014, Orgalime S 2012, FIDIC Rainbow Suite, ICC Turnkey, m.fl.).

Något som utmärker oss är vår kreativitet och helhetssyn. I samband med sourcingprojekt biträder vi våra klienter i samtliga delar av sourcingprocessen, från initiala strategiska överväganden i valet av projekt- och upphandlingsform till upprättande av avtalsdokumentation samt efterföljande förhandlingar.