Samhällsbärande infrastruktur

Grundläggande säkerhetskänsliga, samhällsviktiga och samhällsbärande funktioner kräver olika typer av infrastruktur. Det kan handla om fysisk infrastruktur, såsom vägar, järnvägar, vatten- och energiförsörjning, men även digital infrastruktur, såsom kommunikationsnät, datacenter och olika typer av verksamhetssystem och data. Det kan även handla om drift, förvaltning och utkontraktering samt andra tjänster kopplade till sådan infrastruktur.

Vi hjälper våra klienter att utforma robusta och säkra modeller för att strukturera, planera, genomföra projekt och genomföra affärer inom samhällsbärande infrastruktur.

Inom offentlig förvaltning har vi omfattande erfarenhet av att göra den nödvändiga avvägningen mellan å ena sidan efterfrågad funktion och affärsmässighet och å andra sidan de krav på suveränitet, säkerhet och försörjningstrygghet som finns för samhällsbärande verksamhet.

Inom det privata näringslivet är det på motsvarande sätt viktigt att säkerställa handlingsfrihet, regelefterlevnad och lönsamhet.