Digital

IT-relaterad juridik och kommersiella avtal

IT-relaterad juridik och kommersiella avtal

Med gediget affärskunnande och lång erfarenhet placerar vi komplicerade IT-rättsliga och affärsjuridiska utmaningar i sitt sammanhang och hanterar dem på ett kommersiellt och effektivt sätt. 

Något som utmärker oss är vår kreativitet och helhetssyn. Vi deltar vanligen i planeringen och konstruktionen av en affär och ser till att affärsmålen verkligen avspeglas i avtal och relationer, samt att avtalet medför en effektiv riskfördelning mellan parterna.

De vanligaste affärerna inom detta område är sourcing av molntjänster, utvecklingsprojekt, systemleveranser, licensiering och överlåtelse av immateriella rättigheter till programvara, internetjuridik, allmänna inköps-/försäljningsvillkor, förvaltnings- och underhållsavtal samt andra typer av komplexa tjänsteavtal. Vi behärskar IT-rättsliga specialområden, såsom open source, agila projektmetoder och Internet of Things, och har med hjälp av vårt stora internationella kontaktnät ständig bevakning av den internationella utvecklingen.

Vi agerar även specialistrådgivare inom våra områden vid företagsförvärv och tvister samt åtar oss i vissa fall skiljemannauppdrag.

Vi har särskild erfarenhet av att hantera affärer i regulatoriskt utmanande sammanhang, såsom för banker, försäkringsbolag, hälso- och sjukvård samt myndigheter. Dessutom har vi omfattande erfarenhet av förhandlingar med de största globala leverantörerna av publika molntjänster.

Outsourcing

Outsourcing

Det finns få typer av affärer som är så strategiskt viktiga och juridiskt komplexa som outsourcing, oavsett om affären innehåller verksamhetsövergång (första generationen), omförhandling eller byte av outsourcingleverantör. Outsourcing är i princip alltid verksamhetskritiskt och ställer mycket höga krav på hur affären är konstruerad och förberedd. 
Avtalsdokumentationen är omfattande och förhandlingarna krävande. Det finns en inneboende ojämlikhet mellan kunden och leverantören, eftersom en leverantör vanligen har gjort ett stort antal affärer tidigare, medan kunden sällan har samma erfarenhet. Vi kan utjämna denna skillnad och bidra med vår erfarenhet som innefattar förhandling mot i princip samtliga större leverantörer som är aktiva på den svenska marknaden. Vi har även erfarenhet från offshore-affärer och internationella förhandlingar, både i Europa och i Asien.

Vår syn på outsourcingaffären är modern. Vi betonar vikten av balans, samverkan, gemensamma incitament och resultatfokus, utan att för den sakens skull tappa bort de grundläggande kund- respektive leverantörsrollerna och behovet av enkla, tydliga avtalsregleringar. Även inom detta område har vi omfattande erfarenhet av att företräda klienter inom reglerade områden, såsom myndigheter, banker och försäkringsbolag.

Dataskydd

Dataskydd

Dataskyddsfrågor är aktuella för alla företag och myndigheter. EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) innebär omfattande krav på hur personuppgifter får hanteras. Konsekvenserna av lagstridig behandling är allvarliga och en dataskyddsstrategi nödvändig. Vi har ett av Skandinaviens mest erfarna och seniora team inom dataskydd.

Våra uppdrag inom dataskydds­området består bl.a. i utredningar av särskilda frågor, genomgångar (due diligence) av företags och myndigheters behandling av personuppgifter samt upprättande och implementation av åtgärdsplaner, utbildning. Vi företräder även klienter mot Datainspektionen och biträder i tillsynsärenden.