Public

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Tack vare en lång och omfattande erfarenhet av området har vi en förståelse för affärer mellan offentliga och privata parter som går utöver det vanliga. Det gör att vi kan bistå våra klienter med tjänster som inte enbart innebär kvalificerad juridisk rådgivning, utan även säkerställer ett affärsmässigt resultat.

Vårt erbjudande innebär en juridisk helhetslösning som omfattar alla aspekter av offentlig upphandling. Vi bistår med strategisk rådgivning, såsom olika typer av analyser och val av affärs- och avtalsmodell, eller val av försäljningsstrategi. Vi genomför eller hjälper till med genomförande av, eller deltagande i, upphandlingar såväl med upprättande eller granskning av förfrågningsunderlag, anbud, avtal och andra handlingar, som med bedömningar och konkreta åtgärder. Vi gör uppföljning och förvaltning av upphandlade avtal, och hanterar andra typer av frågor som kan uppkomma inom ramen för offentliga affärer.

Vi bistår även klienter i domstolsprocesser, såväl i överprövnings-, skadestånds- och upphandlingsskadeavgiftsmål, som i tvister baserade på upphandlade avtal.

Tvistlösning offentliga kontrakt och kommersiell förvaltningsprocess

Tvistlösning offentliga kontrakt och kommersiell förvaltningsprocess

Vi bistår våra klienter i tvister baserade på offentliga kontrakt, dvs. avtal mellan privata och offentliga parter. Företag och myndigheter har ofta olika utgångspunkter och förväntningar på en avtalsrelation och detta kan medföra missförstånd och oenighet. Ibland kan meningsskiljaktigheter lösas genom förhandling eller medling, men i vissa fall kan en domstolsprocess inte undvikas. Vi biträder såväl företag som myndigheter i förhandlingar, medlingsförfaranden och domstolsprocesser.
Vi hjälper också våra klienter i frågor som rör kommersiell förvaltningsprocessrätt, såsom överklaganden av myndighetsbeslut och andra kommersiella förvaltningsrättsliga domstolsprocesser. Våra uppdrag består även bl.a. i utredningar av särskilda förvaltningsrättsliga frågor, genomgångar av företags och myndigheters verksamhet så att gällande lagstiftning följs, samt löpande rådgivning och utbildning.