Nyheter

Senaste nytt om offentlig upphandling – frukostseminarium om aktuella frågor, ny rättspraxis och nya lagförslag

Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om den senaste utvecklingen på upphandlings­området.

Upphandlingsområdet är i ständig förändring. Förutom nya tillämpningsfrågor med anledning av de nya upphandlingslagarna bidrar en strid ström av rättsfall från både EU-domstolen och svenska domstolar till utvecklingen på området. Den svenska regeringen har också på senare tid lagt fram en rad förslag som direkt eller indirekt påverkar förutsättningarna för offentlig upphandling, och fler lagförslag är att vänta i närtid.

Under seminariet kommer advokaterna Kristian Pedersen och Erik Olsson att gå igenom ett urval av den senaste tidens mest intressanta rättsfall och ett antal praktiskt betydelsefulla frågor. De kommer också att berätta om aktuella lagförslag på området, med fokus på vilka effekter ett genomförande av lagförslagen skulle få för upphandlande myndigheter och leverantörer.

Var: HELIO,  i den mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.

När: Den 21 mars 2018. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Vänligen ange ev. allergier eller liknande vid anmälan.

Sista anmälningsdag: Den 16 mars 2018. Antalet platser är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att prioritera bland inkomna anmälningar.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

De nya upphandlingslagarna – viktiga nyheter och förändrade förutsättningar

Advokatfirman Kahn Pedersen bjuder in till frukostseminarium om de nya upphandlingslagar som föreslås träda ikraft den 1 januari 2017.

Den politiska osäkerheten kring lagförslaget är fortfarande stor när det gäller regeringens förslag om krav på villkor enligt kollektivavtal. I övriga delar är det dock redan nu möjligt att ha en tydlig uppfattning om hur de nya lagarna kommer att vara utformade, eftersom utformningen i så hög grad styrs av EU-direktiven om upphandling.

De nya lagarna kommer att innebära ett antal förändringar på upphandlings-området. I viss utsträckning handlar det om att EU-domstolens rättspraxis kodifieras i form av nya bestämmelser, men det finns även ett antal helt nya företeelser och många befintliga bestämmelser kommer också att genomgå större eller mindre förändringar. Till detta kommer att det förutom en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna även kommer att införas en helt ny lag om upphandling av koncessioner.

Advokat Kristian Pedersen kommer under seminariet att ge deltagarna en praktiskt orienterad sammanfattning av de viktigaste nyheterna i lagarna och hur upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer kommer att påverkas. En viktig fråga som kommer att beröras under seminariet är också, mot bakgrund av en rapport som Advokatfirman Kahn Pedersen tagit fram och som kommer att publiceras i samband med seminariet, vad som gäller i tiden fram till dess att de nya lagarna träder ikraft. Kan exempelvis direktivens bestämmelser få s.k. direkt effekt eller ska de nu gällande lagarna tolkas mot bakgrund av de nya direktiven (direktivkonformt)? Seminariet kommer också att ge deltagarna en uppdatering om senaste nytt i lagstiftningsprocessen.

Var? Summit Hitech, i den mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2.

När? Den 13 oktober 2016. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Hur? OSA till event@kahnpedersen.se senast den 5 oktober 2016. Begränsat antal platser.

Vision och förankring – ett frukostseminarium om agil och ansvarsfull offentlig digitalisering

Sourcing Professionals Nordic AB (SPN) och Advokatfirman Kahn Pedersen bjuder in till ett frukostseminarium om molntjänster och agila lösningar i offentlig sektor. Bertil Danared och Richard Livijn, båda hos SPN, diskuterar möjligheterna med att köpa funktionalitet i molnet, agil applikationsförvaltning och om att som offentlig beställare våga tänka lite större. För att våga tänja på gränserna måste man veta var dessa går. Daniel Lundqvist och Erik Olsson, båda hos Advokatfirman Kahn Pedersen, går igenom de viktigaste regelverken att hålla i minnet vid offentlig outsourcing, såsom LOU, offentlighets- och sekretesslagen samt personuppgiftslagen. Ambitionen är att få igång en praktiskt orienterad diskussion kring såväl möjligheter som risker i den offentliga sektorns digitaliseringsutmaningar.

Frukostseminariet riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor med digitalisering och outsourcingfrågor.

Var? Summit Hitech, i den mittersta Hötorgsskrapan, ingång Sveavägen 9. Hissarna ligger i gången mitt emot Sushi Yama och ni ska till andra våningen.

När? Den 21 mars 2016. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.

Hur? OSA till event@kahnpedersen.se senast den 16 mars 2016. Begränsat antal platser.

Nya upphandlingslagar – hur många ”likes” får de nya bestämmelserna?

Advokatfirman Kahn Pedersen bjuder in till en genomgång av de mest betydelsefulla förändringarna i den nya upphandlingslagstiftningen i en kortare frukostföreläsning med stort utrymme för diskussion och frågor.

Fokus ligger på de frågor där den föreslagna lagstiftningen inte ger tydliga svar utan där vi redan nu kan se att det finns utrymme för olika och motstridiga tolkningar. Vi går även särskilt igenom det nya kapitlet för upphandling under tröskelvärdena och för så kallade sociala tjänster, dvs. det kapitel som kommer att ersätta 15 kap. LOU.

Slutligen går vi igenom huvuddragen i den nya lagstiftningen för upphandling av koncessioner.

Målsättningen är att seminariedeltagarna ska få en bättre förståelse inte bara för de föreslagna lagarna utan också för de nya rättsfrågor som vi förutser kommer att diskuteras och processas under de kommande åren.

Advokaterna Kristian Pedersen och Erik Olsson är delägare i Advokatfirman Kahn Pedersen, och ansvariga firmans verksamhet inom området Offentlig upphandling.

Var? Summit Hitech, i den mittersta Hötorgsskrapan, ingång Sveavägen 13. Hissarna ligger i gången mitt emot Sushi Yama och ni ska längst upp i byggnaden.
När? Den 9 december 2015. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.
Hur? OSA till event@kahnpedersen.se senast den 2 december 2015. Begränsat antal platser.