Nyheter

Utbildning om de nya bestämmelserna om upphandlingar under tröskelvärdena och direktupphandlingar den 15 oktober 2021

Kahn Pedersen bjuder in till digital heldagsutbildning om de nya bestämmelserna om upphandlingar under tröskelvärdena och direktupphandlingar som föreslås träda ikraft redan den 1 februari 2022.

Genom förslagen får nuvarande 19 kap. i upphandlingslagarna en helt ny utformning, och det skapas dessutom ett nytt 19 a kap. som enbart avser direktupphandlingar.  Under utbildningen ges en helhetsöversikt över de nya bestämmelserna och de skillnader som dessa innebär i förhållande till dagens regler.

Föreläsningsdelarna varvas med praktiska exempel. Under utbildningsdagen kommer det att ges gott om utrymme för frågor utifrån del­tagarnas egna erfarenheter och verksamheter.

Kursen riktar sig främst till upphandlare, inköpare och jurister med flera, som har tidigare erfarenhet av upphandlingsfrågor.

Agenda:

 • Inledning och bakgrund till lagändringarna
 • Genomgång av ändringarna i 19 kap. och jämförelser med nu gällande regler, bland annat:
  • Den nya möjligheten att föra dialog med leverantörerna
  • Nya regler om efterannonsering
  • Förfarandefrågor med anledning av att förenklat förfarande och urvalsförfarande avskaffas
  • M.m.
 • Genomgång av nya 19 a kap. med nya bestämmelser om direktupphandlingar samt jämförelser med nu gällande regler, bland annat:
  • Den nya definitionen av direktupphandlingar
  • Särskilt om täckningsköp vid överprövningar
  • Höjningen av direktupphandlingsgränserna
  • Krav på efterannonsering i vissa fall
  • M.m.

Var: Utbildningen sker digitalt på distans. För att kunna delta måste deltagaren ha tillgång till en dator med god internetuppkoppling.
När: 15 oktober 2021. Utbildningen börjar kl. 09:00 och slutar, efter avbrott för lunch och pauser i övrigt, kl. 16:30.
Vem: Utbildningen leds av advokaterna Kristian Pedersen, Erik Olsson och Viktor Robertson.

Pris: 5 800 kr per deltagare.

Vid anmälan av mer än en deltagare från samma organisation utgår grupprabatt med 10 procent. Samtliga priser är exklusive moms och inkluderar dokumentation från utbildningen.

Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisation, fakturaadress, och fakturareferens. Sista anmälningsdag är den 11 oktober 2021. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan bokad utbildning utan tillkommande kostnad överlåtas till annan medarbetare vid samma organisation.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mer om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål. Vår fullständiga integritetspolicy finner du här.

Utbildning för VA-verksamheter om den nya säkerhetsskyddslagen, LUF och LUFS den 29 november 2019

Kahn Pedersen och LETS bjuder in till en heldagsutbildning för VA-verksamheter med anledning av att den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft den 1 april 2019. I förarbetena till säker­hetsskyddslagen betonas särskilt vikten av att värna vattenförsörjningen som en del i skyddet av Sveriges säkerhet. Lagen innebär även ökade krav på bl.a. VA-verksamheter att teckna särskilda säkerhetsskyddsavtal i upphandlingar som rör säkerhetskänslig verksamhet.

Under utbildningen kommer särskilt fokus att läggas på hur VA-verksamheter påverkas av den nya säkerhetsskyddslagen och vad det särskilt innebär i upphandlingssammanhang. I sam­band med detta kommer även frågor om lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) att tas upp. Dessutom ges praktiska råd ges för att förenkla processen kring upphandlingar som omfattas säkerhetsskyddslagens krav.

Kursen utgör en grundutbildning i säkerhetsskyddslagens bestämmelser och upphandling enligt LUF och LUFS, och riktar sig främst till inköpare, avtalscontrollers, jurister m.fl. med begränsad tidigare erfarenhet av dessa frågor eller som vill uppdatera sina kunskaper med anledning av den nya säkerhetsskyddslagen.

Agenda:

 • Säkerhetsskyddslagstiftningens tillämpningsområde och struktur
 • Förhållandet mellan säkerhetsskyddslagen och andra lagar om informationssäkerhet
 • Viktiga begrepp och grundläggande bestämmelser
 • Verksamhetsutövarens skyldigheter
 • Särskilt om informationssäkerhet i informationssystem
 • Säkerhetsprövning
 • Övriga bestämmelser
 • Skyddslagen och skyddsobjekt
 • LUF och LUFS
 • Sekretessupphandling och säkerhetsskyddad upphandling
 • Särskilda bestämmelser i LUFS

Under kursdagen kommer det att ges gott om utrymme för frågor och diskussioner utifrån del­tagarnas egna erfarenheter och verksamheter.

Var: I Know A Place, Femte Hötorgshuset, Sergels torg 12, plan 17, Stockholm.
När: 29 november 2019. Frukost serveras från kl. 08:30. Utbildningen börjar kl. 09:00 och slutar, efter avbrott för lunch och kaffepauser, kl. 16:30.
Pris: 8 000 kr. Vid anmälan av mer än en deltagare från samma organisation utgår grupprabatt med 10 procent. Samtliga priser är exklusive moms och inkluderar dokumentation från utbildningen, lunch och fika.
Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisation, fakturaadress och eventuella allergier eller liknande. Sista anmälningsdag är den 16 november 2019. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan bokad utbildning utan tillkommande kostnad överlåtas till annan medarbetare vid samma organisation.

Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom verksamhetsområdena Digital och Public. I denna utbildning samarbetar Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Solutions Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter i form av din e-postadress har hämtats från allmänt tillgängliga källor och kommer att behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mera om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

Upphandlingsutbildning för kommunala energibolag och andra upphandlande enheter i försörjningssektorerna 19-20 september 2018

Kahn Pedersen och LETS bjuder återigen in till den populära tvådagarsutbildningen för kommunala energibolag och andra upphandlande enheter i försörjningssektorerna. Under utbildningen kommer ett antal praktiskt betydelsefulla upphandlingsfrågor att gås igenom, med fokus på de särskilda förutsättningar som gäller för upphandlingar i försörjningssektorerna. Huvudfokus för utbildningen är de kommunala energibolagens upphandlingar, men utbildningen är även relevant för andra upphandlande enheter som tillämpar LUF.

Ta del av inbjudan och program >>

Upphandlingsutbildning för kommunala energibolag och andra upphandlande enheter i försörjningssektorerna

Kahn Pedersen och LETS bjuder in till en tvådagarsutbildning för kommunala energibolag och andra upphandlande enheter i försörjningssektorerna. Under utbildningen kommer ett antal praktiskt betydelsefulla upphandlingsfrågor att gås igenom, med fokus på de särskilda för­utsättningar som gäller för upphandlingar i försörjningssektorerna. Huvudfokus för utbildningen är de kommunala energibolagens upphandlingar, men utbildningen är även relevant för andra upphandlande enheter som tillämpar LUF.

Den första kursdagen utgörs av en grundutbildning i upphandling enligt LUF, och riktar sig främst till inköpare, avtalscontrollers, jurister m.fl. med begränsad tidigare erfarenhet av upphandling i försörjningssektorerna eller som vill uppdatera sina kunskaper med anledning av nya LUF.

Agenda dag 1

 • LUF:s tillämpningsområde och struktur
 • Undantag
 • Allmänna bestämmelser
 • Upphandlingsförfaranden
 • Ramavtal m.m.
 • Elektronisk upphandling
 • Tekniska krav
 • Uteslutning
 • Leverantörskvalificering
 • Urval
 • Anbudsutvärdering
 • Överprövning och övriga rättsmedel

Den andra kursdagen utgörs av en fördjupningsutbildning i upphandling enligt LUF, och riktar sig till mer erfarna inköpare, avtalscontrollers, jurister m.fl., eller dem som deltagit i den första kursdagen, och vill fördjupa sina kunskaper om upphandling i försörjningssektorerna. Under den andra kursdagen varvas teoretiska inslag med interaktiva övningar och praktikfall, och deltagarna förutsätts själva delta aktivt i diskussionerna. Det kommer också att finnas möjlighet att vara med och påverka innehållet i utbildningen genom att på förhand (senast två veckor innan kursens genomförande) skicka in frågor till Kahn Pedersen.

Agenda dag 2

 • Samverkan med leverantörer och andra privata aktörer, gränsdragningen mellan köp och andra finansieringsformer samt praktiskt betydelsefulla undantag
 • LUF:s särdrag – genomgång av ett antal betydelsefulla skillnader mellan LUF och LOU
 • Förhandlingar vid upphandling – hur använder man LUF:s flexibilitet som ett verktyg för bättre affärer?
  • Praktikfall IT-upphandling
 • Avtalsfrågor i samband med upphandling – utformning, förvaltning och uppföljning
 • GDPR för kommunala energibolag – hur påverkas inköpsverksamheten av den nya dataskyddslagstiftningen?
 • Deltagarnas inskickade frågor – gruppdiskussion baserad på frågor som deltagarna själva skickat in inför utbildningen

Under båda kursdagarna kommer det att ges gott om utrymme för frågor och diskussioner utifrån deltagarnas egna erfarenheter och verksamheter.

Var: HELIO, mittersta Hötorgsskrapan, Sveavägen 9, plan 2, Stockholm.
När: 21-22 maj 2018. Frukost serveras från kl. 08:30. Utbildningen börjar kl. 09.00 och slutar, efter avbrott för lunch och kaffepauser, kl. 16:30.
Pris: Endast dag 1: 9 000 kr. Endast dag 2: 11 000 kr. Båda dagarna: 17 000 kr. Vid anmälan av mer än en deltagare från samma organisation utgår grupprabatt med 10 procent. Samtliga priser är exklusive moms och inkluderar dokumentation från utbildningen, lunch och fika.
Middag: Den första kursdagen kommer det att finnas möjlighet att till självkostnadspris delta i en gemensam middag (betalning sker i samband med middagen).
Anmälan: E-post till event@kahnpedersen.se. Ange namn, titel, organisation, fakturaadress och eventuella allergier eller liknande samt om ni önskar delta på middagen den 21 maj. Sista anmälningsdag är den 4 maj 2018.

Kahn Pedersen tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom verksamhetsområdena Digital och Public. I denna utbildning samarbetar Kahn Pedersen med LETS (Legal Executive Training and Solutions Sweden AB), som är anordnare av utbildningen.

Advokatfirman Kahn Pedersen KB, org.nr 969769-0775, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas för att administrera och tillhandahålla våra tjänster samt för att informera dig om kommande aktiviteter och evenemang. Du kan kontakta Advokatfirman Kahn Pedersen KB på info@kahnpedersen.se om du vill veta mer om vår personuppgiftsbehandling, om du önskar skriftligt utdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, om du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du motsätter dig fortsatt behandling för marknadsföringsändamål.

Advokatfirman Kahn Pedersen undervisar på Juridicum, Stockholms universitet

Advokaterna Erik Woodcock och Johan Kahn undervisar på specialkursen i IT-rätt på juristlinjen vid Stockholm universitet. Erik och Johan har under en halvdag föreläst om kommersiell och transaktionell IT-relaterad juridik såsom outsourcing och andra komplexa IT-tjänsteavtal. Advokatfirman Kahn Pedersen är stolta och glada över att få delta i undervisningen på denna specialkurs som ger studenterna kunskaper inom ett av Advokatfirman Kahn Pedersens specialistområden.

Nya upphandlingslagar – hur många ”likes” får de nya bestämmelserna?

Advokatfirman Kahn Pedersen bjuder in till en genomgång av de mest betydelsefulla förändringarna i den nya upphandlingslagstiftningen i en kortare frukostföreläsning med stort utrymme för diskussion och frågor.

Fokus ligger på de frågor där den föreslagna lagstiftningen inte ger tydliga svar utan där vi redan nu kan se att det finns utrymme för olika och motstridiga tolkningar. Vi går även särskilt igenom det nya kapitlet för upphandling under tröskelvärdena och för så kallade sociala tjänster, dvs. det kapitel som kommer att ersätta 15 kap. LOU.

Slutligen går vi igenom huvuddragen i den nya lagstiftningen för upphandling av koncessioner.

Målsättningen är att seminariedeltagarna ska få en bättre förståelse inte bara för de föreslagna lagarna utan också för de nya rättsfrågor som vi förutser kommer att diskuteras och processas under de kommande åren.

Advokaterna Kristian Pedersen och Erik Olsson är delägare i Advokatfirman Kahn Pedersen, och ansvariga firmans verksamhet inom området Offentlig upphandling.

Var? Summit Hitech, i den mittersta Hötorgsskrapan, ingång Sveavägen 13. Hissarna ligger i gången mitt emot Sushi Yama och ni ska längst upp i byggnaden.
När? Den 9 december 2015. Frukosten serveras kl. 08:00. Seminariet börjar sedan kl. 08:30 och slutar kl. 09:30.
Hur? OSA till event@kahnpedersen.se senast den 2 december 2015. Begränsat antal platser.