Nyheter

Ny artikel i Ny Juridik

Viktor Robertson och Karolina Kjellberg har publicerat en artikel i tidskriften Ny Juridik. I artikeln ges en översikt över Konkurrensverkets förslag om nya bestämmelser rörande tillsynen över offentlig upphandling, och effekterna av dessa. I artikeln redogör författarna för olika aspekter av förslagen och hur vissa remissinstanser uttalat sig.

Läs mer >>

Ny artikel i Europarättslig tidskrift

Erik Olsson, Karolina Kjellberg och Albin Svensson har publicerat en artikel i Europarättsligt tidskrift med titeln ”Ordningen återställd? – om frister och den enskildes rätt till en effektiv och likvärdig (över)prövning”. Artikeln är en krönika om huruvida en upphandlande myndighet kan förlänga en avtalsspärr efter det att en underrättelse enligt 12 kap. 12 § 1 st. LOU har skickats ut. Artikeln har sin utgångspunkt i Högsta förvaltningsdomstolens meddelade prövningstillstånd i mål nr 6326-18 (artikeln publicerades innan dom meddelades i målet, HFD 2019 ref. 65) och fokuserar på leverantörers rätt till en effektiv och likvärdig prövning enligt EU-rätten.

Läs mer >>

Ny artikel för Inköpsrådet

Inköpsrådet har på sin webbplats publicerat en artikel skriven av Viktor Robertson. Artikeln belyser frågan om en upphandlande myndighet kan ”förvandla” en uteslutningsgrund till ett formellt ska-krav och på så sätt kunna förkasta ett anbud utan att först behöva begära en förklaring av anbudsgivaren.

Läs mer här >>

Ny artikel för Inköpsrådet

Kristian Pedersen och Martin Brinnen har skrivit en artikel som publicerats på Inköpsrådets webbplats. Artikeln tar upp vad som gäller för behandling av personuppgifter i samband med upphandling och ger tips till såväl anbudsgivare som upphandlande myndigheter om vad man bör tänka på.

Läs mer >>

Förhandlingar vid offentlig upphandling

Kristian Pedersen har publicerat en artikel i det senaste numret av HBV-magasinet, en tidning som riktar sig till allmännyttiga bostadsbolag. Artikeln handlar om när förhandlingar är tillåtna vid offentliga upphandlingar, hur förhandlingarna går till och vad upphandlande myndigheter bör tänka på vid förhandlingar.

Läs artikeln >>

Ny artikel i Europarättslig tidskrift

Erik Olsson, Kristian Pedersen, Magnus Ehn, Olle Lindberg och Viktor Robertson har publicerat en artikel i Europarättslig tidskrift med titeln ”Tankar om skada i upphandlingsrätt, del 3”. Artikeln är den tredje och sista delen i en serie krönikor om skadebegreppet vid överprövning av upphandling. De tre krönikorna kommer under våren att publiceras på hemsidan i samlad form inom ramen för Advokatfirman Kahn Pedersens skriftserie.

Ny artikel för Inköpsrådet

Olle Lindberg har skrivit en ny artikel som är publicerad på Inköpsrådets webbplats. Artikeln tar upp situationen när en anbudsgivare åberopar andra företags kapacitet avseende ekonomisk och finansiell ställning. Det kan då ligga i den upphandlande myndighetens intresse att se till att det företag vars kapacitet åberopas förpliktar sig direkt gentemot myndigheten.

Läs mer >>

Ny artikel för Inköpsrådet

Olle Lindberg och Karolina Kjellberg har publicerat en ny artikel på Inköpsrådets webbplats. Artikeln handlar om de nya reglerna för upphandling av välfärdstjänster som gäller från och med den 1 januari 2019.

Läs mer här >>

n